Servicefaciliteter

Bekendtgørelse om jernbanerelaterede servicefaciliteter og tjenesteydelser fastsætter regler for forvaltningen af jernbanerelaterede servicefaciliteter.

Bekendtgørelse om jernbanerelaterede servicefaciliteter og tjenesteydelser (servicefacilitetsbekendtgørelsen) finder anvendelse for jernbanerelaterede servicefaciliteter som nævnt under bilag II, punkt 2, litra b-i i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/34/EU af 21. november 2012 om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, herunder bl.a. godsterminaler, rangerterræner og togformeringsfaciliteter, depotspor, vedligeholdelsesfaciliteter mm. Stationer og dertilhørende bygninger og faciliteter er undtaget fra servicefacilitetsbekendtgørelsen og er i stedet omfattet af bekendtgørelse om modtagepligt på stationer.

Adgangen til jernbanerelaterede servicefaciliteter og tjenesteydelser

Servicefacilitetsoperatørerne er forpligtede til at stille servicefaciliteterne med tilhørende tjenesteydelser til rådighed for jernbanevirksomhederne og andre brugere af servicefaciliteterne på lige og ikke-diskriminerende vilkår efter reglerne i servicefacilitetsbekendtgørelsen samt gennemførelsesforordningen om jernbanerelaterede servicefaciliteter (servicefacilitetsforordningen).

Hvis operatøren leverer nogle af de ekstra ydelser, der er omhandlet i bilag II, punkt 3 til direktivet, leveres ydelserne uden forskelsbehandling til alle jernbanevirksomheder, der ansøger herom.

Jernbanevirksomheder kan også anmode operatøren om andre tjenesteydelser, der er omhandlet i bilag II, punkt 4 i direktivet, som hjælpeydelser. Operatøren er ikke forpligtet til at levere disse tjenesteydelser. Hvis operatøren beslutter at tilbyde nogle af disse tjenesteydelser til enkelte jernbanevirksomheder, leverer den ydelserne efter anmodning til andre jernbanevirksomheder uden forskelsbehandling.

Ansøgninger om adgang til og levering af ydelser ved servicefaciliteten indgives til servicefacilitetsoperatøren, som besvarer ansøgningerne inden for en rimelig frist, typisk inden for maks. 5 arbejdsdage. Fristen kan dog nærmere fastsættes af Jernbanenævnet. Når en forvalter af en servicefacilitet støder på konflikter mellem forskellige ansøgninger, forsøger den så vidt muligt at imødekomme alle ansøgninger. Operatøren kan afslå en ansøgning, hvis der findes anvendelige alternativer.

Vognmænd, speditører m.v., der er samarbejdspartnere med ansøgere, som modtager ydelser fra en jernbanerelateret servicefacilitet, har også adgang til denne på lige og ikke-diskriminerende vilkår.

I forbindelse med benyttelsen af en servicefacilitet har jernbanevirksomhederne ret til i nødvendigt omfang selv at kunne håndtere togets almindelige funktioner inden for servicefacilitetens område.

Servicefacilitetsbeskrivelse 

Af servicefacilitetsforordningen fremgår det, at operatører udarbejder en servicefacilitetsbeskrivelse for den servicefacilitet og de tjenesteydelser, de er ansvarlige for. Denne indeholder bl.a. en liste over alle anlæg, i hvilke der leveres jernbanerelaterede tjenesteydelser, de vigtigste kontaktoplysninger for operatøren af servicefaciliteten, en beskrivelse af servicefacilitetens tekniske karakteristika, en beskrivelse af alle jernbanerelaterede tjenesteydelser, der leveres, mulighed for egen levering af jernbanerelaterede tjenesteydelser, oplysninger om procedurer for ansøgning om adgang til servicefaciliteten, en beskrivelse af koordineringsproceduren ved uforenelige ansøgninger samt oplysninger om takster for adgang til servicefaciliteter og takster for brugen af hver af de jernbanerelaterede tjenesteydelser, som leveres i dem mm.

Operatører af servicefaciliteter skal gøre servicefacilitetsbeskrivelsen offentligt tilgængelig. Offentliggørelse sker typisk på enten operatørens egen hjemmeside eller en fælles webportal.

Takster for brug af servicefaciliteterne og tjenesteydelser

Taksterne for sporadgang til servicefaciliteterne og levering af tjenesteydelser skal fastsættes således, at enhver forskelsbehandling mellem brugerne undgås. Taksterne må alene dække de fulde omkostninger, som kan henføres til den enkelte tjenesteydelse med tillæg af en rimelig fortjeneste.

En rimelig fortjeneste svarer til en forrentning af egenkapitalen, der ligger på linje med de seneste års gennemsnitlige afkast i den pågældende sektor og under hensyntagen til den risiko, som operatøren pådrager sig.

Jernbanenævnet kan i forbindelse med behandlingen af klager og ved tilsyn af egen drift træffe afgørelse om tilpasning af taksterne, hvis takstniveauet ikke er fastsat i overensstemmelse med de nævnte krav.

Der kan for at fremme en effektiv anvendelse af jernbaneinfrastrukturen og servicefaciliteten på tidspunkter, hvor denne er underudnyttet, indføres rabatordninger i form af tidsbegrænsede rabatter. Disse skal være til rådighed for alle ansøgere på lige og ikke-diskriminerende vilkår.

Regnskab for servicefaciliteten

Servicefacilitetsoperatører, der driver jernbanetransportvirksomhed, skal føre særskilte regnskaber for servicefaciliteten.

Desuden skal operatører, der direkte eller indirekte kontrolleres af et organ eller virksomhed med en dominerende stilling på jernbanetransportmarkedet, være organiseret således, at operatøren, når denne udfører tjenesteydelser, er uafhængig af dette organ eller virksomhed. 

Operatører, der er omfattet af ovenstående, udarbejder som dokumentation for takstfastsættelsen bl.a. produktkalkuler, hvorved servicefaciliteternes omkostninger fordeles på de enkelte tjenesteydelser.

Yderligere skal operatøren sørge for, at en statsautoriseret revisor for hvert regnskabsår afgiver en revisorerklæring om, hvorvidt kravet om adskillelse af servicefacilitetens regnskab fra andre aktiviteter er overholdt, herunder at der ikke er tale om krydssubsidiering mellem servicefacilitetsoperatøren og anden virksomhed, f.eks. jernbanevirksomhed.

Ansøgning om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet 

Jernbanevirksomheden ansøger Banedanmark om tildeling af kapacitet frem til servicefaciliteten i forbindelse med den almindelige kapacitetstildeling på det øvrige jernbanenet. Operatøren skal senest 14 måneder før køreplanskifte oplyse Banedanmark om, hvor mange kanaler servicefaciliteten har kapacitet til det følgende år.

Tilsyn og klageadgang

Efter servicefacilitetsbekendtgørelsens § 13 og § 14 fungerer Jernbanenævnet som både tilsynsmyndighed og klageorgan i forhold til at sikre overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen. Brugere, der modtager afslag på adgang, kan inden for 4 uger påklage afgørelsen til Jernbanenævnet. Klager over operatørens takster kan til enhver tid indbringes for Jernbanenævnet. Servicefacilitetens brugere har således mulighed for at rette henvendelse til Jernbanenævnet i tilfælde af uoverensstemmelser med operatøren vedrørende de nævnte regler.

Jernbanenævnets vejledende udtalelser

Se jernbanenævnets vejledende udtalelser i nævnets dokumentdatabase.

Se mere

Senest opdateret 10-11-2023