Sekretariatet

Jernbanenævnets sekretariat bistår nævnet med den praktiske varetagelse af nævnets opgaver og sagsbehandling.

Sekretariatets opgaver

Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som nævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøder bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.   

Sekretariatet varetager i samarbejde med nævnsformanden forberedelsen af sager for nævnet og planlægningen af nævnsmøderne. 

Sekretariatet bistår også Jernbanenævnet med varetagelsen af en række andre opgaver, herunder administrative funktioner forbundet med blandt andet markedsovervågning og adgang til Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (RFC3) og adgang til international personbefordring, undersøgelse af juridiske problemstillinger, forundersøgelser i forhold til blandt andet tilsyn, bidrag til besvarelse af høringer, henvendelser fra andre myndigheder, udarbejdelse af udkast til nævnets beretninger mv.

Senest opdateret 24-11-2022