Sekretariatet

Senest opdateret 03-03-2021

Jernbanenævnets sekretariat bistår nævnet med den praktiske varetagelse af nævnets opgaver og sagsbehandling.

Jernbanenævnet sekretariatsbetjenes af Trafikstyrelsen.

Sekretariatets opgaver

Hovedopgaven for sekretariatet er at sørge for, at de sager, som nævnet behandler, bliver ekspederet korrekt og hurtigt, og at nævnsmøder bliver tilrettelagt hensigtsmæssigt og effektivt.   

Sekretariatet samarbejder løbende med nævnsformanden om blandt andet forberedelse af sager for nævnet, planlægning og indkaldelse til nævnsmøderne, samt udmøntning af nævnets beslutninger og afgørelser.

Sekretariatet bistår også Jernbanenævnet med varetagelsen af en række andre opgaver, herunder administrative funktioner forbundet med blandt andet markedsovervågning og adgang til Scandinavian-Mediterranean Rail Freight Corridor (RFC3) og adgang til international personbefordring, undersøgelse af juridiske problemstillinger, forundersøgelser i forhold til blandt andet tilsyn, bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål, henvendelser fra andre myndigheder, udarbejdelse af udkast til nævnets beretninger mv.