Jernbanenævnet

Om Jernbanenævnet

Jernbanenævnet blev etableret d. 1. juli 2010 som markeds- og konkurrenceovervågningsorgan på jernbanemarkedet og varetager herunder tilsyns- og klagefunktioner på området. Find nærmere information om Jernbanenævnets opbygning. 

Læs mere

Markedsadgang

Markedsadgang er reguleret i bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastruktur. Læs mere om Jernbanenævnets rolle i forhold til anmeldelse af nye jernbaneruter og behandling af klager over Banedanmarks afgørelser om kanaltildeling.

Læs mere

Infrastrukturafgifter

Jernbanevirksomhedernes betaling for kørsel på jernbanenettet. Er reguleret i bekendtgørelse om betaling for brug af statens jernbanenet og om miljøtilskud til godstransport på jernbane. Du kan finde mere information om klager herom. 

Læs mere

Servicefaciliteter

Bekendtgørelse  om jernbanerelaterede servicefaciliteter og tjenesteydelser fastsætter regler for forvaltningen af jernbanerelaterede servicefaciliteter.

Læs mere

Godskorridorer

Jernbanenævnet er tilsynsorgan i henhold til rådets forordningen om et europæisk banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport (jernbanegodsforordningen).

Læs mere

Passagerrettigheder

Passagerrettighederne er beskrevet i EU-forordningen om jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser. Læs mere om hvad forordningen omhandler og hvilken rolle Jernbanenævnet har.

Læs mere

Lovgrundlag

Jernbanenævnets opgaver, organisation og sammensætning er fastlagt ved lov, - senest ved Folketingets vedtagelse af Lov om ændring af lov om jernbane og Lov om offentlige veje og om ophævelse af Lov om veteranbaner.

Se relevante love

Seneste nyheder

Jernbanenævnets årsberetning 2023

Jernbanenævnet har offentliggjort årsberetningen for 2023. Beretningen beskriver bl.a. Jernbanenævnets tilsyn og klagesager i det forgangne år.

Gå til Jernbanenævnets årsberetning 2023