Markedsadgang

Markedsadgang er reguleret i bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastruktur. Læs mere om Jernbanenævnets rolle i forhold til anmeldelse af nye jernbaneruter og behandling af klager over Banedanmarks afgørelser om kanaltildeling

Om markedsadgang

Under direktiv 2012/34/EU har markedet allerede været åbent for jernbanevirksomheder, som udfører godstransport, ligesom markedet har været åbent for jernbanevirksomheder, der ønskede at udføre international persontransport i medlemsstaterne.

Jernbanevirksomheder, som ønsker adgang til jernbaneinfrastrukturen, skal indgive ansøgninger herom til Banedanmark efter bestemmelserne i bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet.

Bekendtgørelsen indeholder principper for Banedanmarks kanaltildeling, blandt andet i de situationer, hvor Banedanmark måtte modtage flere uforenelige ansøgninger. I de tilfælde stiller bekendtgørelsen krav om, at Banedanmark skal forsøge at samordne ansøgningerne. Endvidere indeholder bekendtgørelsen kriterier for Banedanmarks valg mellem ansøgere i situationer, hvor konflikten ikke har kunnet løses ved samordning.

Banedanmarks afgørelser om kanaltildeling kan påklages til Jernbanenævnet.

Udgivelsesdato 05/12/2022

Jernbanenævnets klagevejledning

Myndighederne har efter forvaltningsloven pligt til at give skriftlig vejledning om klageadgangen i forbindelse med afgørelser, som kan påklages til jernbanenævnet.

Hent

Med den seneste ændring af førnævnte direktiv, jf. direktiv 2016/2370 er markedet også blevet åbnet for jernbanevirksomheder, der ønsker at udføre indenlandsk persontransport.

Som en undtagelse til udgangspunktet om åbning af markedet for persontransport gælder det dog, at markedsadgangen eventuelt vil kunne begrænses af hensyn til at beskytte eksisterende ordninger, hvorunder jernbanevirksomheder udfører offentlig servicetransport (PSO-kontrakter).

Jernbanevirksomheder, som ønsker at etablere nye ruter med persontransport – eller som måtte ønske at foretage væsentlige ændringer af allerede eksisterende ruter –
skal

  • Senest 18 måneder før overgangen til den pågældende nye køreplan, indgive anmeldelse til Jernbanenævnet

Denne pligt til at anmelde nye ruter gælder dog kun, såfremt:

  • Den nye rute ikke er omfattet af en PSO-kontrakt.
  • Den nye rute helt eller delvist vil kunne fungere som alternativ til en transport omfattet af en gældende PSO-kontrakt.
  • Den nye rute skal køre efter en tidsbestemt køreplan.
  • Den nye rute er helt ny eller udgør en væsentlig ændring af en eksisterende rute. Der er ikke tale om en ny rute, såfremt der alene er tale om udskiftning af jernbanevirksomheden på en eksisterende rute.

Anmeldelsesformularen findes nederst på denne side. Af formularen fremgår det, hvilke oplysninger der skal indgives i forbindelse med anmeldelsen.

Det er vigtigt, at jernbanevirksomhederne efterlever anmeldelseskravet, idet

  • Manglende iagttagelse blandt andet vil indebære, at den pågældende jernbanevirksomhed, senere risikerer at modtage krav om ophør eller begrænsninger af persontransporten på den nye rute.

Efter modtagelse af en anmeldelse om en ny rute, foretager Jernbanenævnet underretning af de parter, som har mulighed for at anmode os om at foretage prøvelse af, hvorvidt hensynet til at beskytte den økonomiske ligevægt i en eksisterende PSO-kontrakt måtte nødvendiggøre, at der eventuelt sker begrænsning af mulighederne for at påbegynde den nye rute.

Formularen til brug for indgivelse af anmodning om prøvelse af spørgsmålet om økonomisk ligevægt, findes nederst på siden. Af formularen fremgår det, hvilke oplysninger der skal indgives i forbindelse med anmodningen.

Nærmere regler om proceduren og kriterierne for afgørelser om økonomisk ligevægt fremgår af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1795 af 20. november 2018. 

I medfør af artikel 14 i gennemførelsesforordningen har vi her på hjemmesiden offentliggjort en metodologi for prøvning af økonomisk ligevægt. 

Adgang til personbefordring

Jernbanevirksomheder, der er i besiddelse af en EU-licens, herunder en forsikring og et sikkerhedscertifikat, har ret til adgang til statens jernbaneinfrastruktur samt infrastruktur ejet af A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen med henblik på at udføre passagertransport, jf. gennemførelsesforordning om kriterier for anvendelse af økonomisk ligevægt, bekendtgørelse om jernbanevirksomheders adgang til passagertransport og Direktiv 2012/34/EU art. 10 og 11.

En jernbanevirksomhed der ønsker at drive en ny passagerrute skal, inden der anmodes om infrastrukturkapacitet hos infrastrukturforvalteren, meddele sin hensigt til Jernbanenævnet. Dette gøres ved at udfylde standardformularen til anmeldelse af en planlagt ny passagerrute.

Nævnet offentliggør på sit websted hurtigst muligt ansøgerens anmeldelse, bortset fra eventuelle kommercielt følsomme oplysninger, og underretter transportministeren, Trafikstyrelsen og berørte infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder om anmeldelsen.

Økonomisk ligevægt

Retten til at medtage passagerer kan begrænses af Jernbanenævnet på de strækninger mellem afgangs- og bestemmelsesstedet, der er omfattet af en eller flere kontrakter om trafik udført som offentlig service, hvis udøvelsen af retten vil bringe den økonomiske ligevægt i en kontrakt om trafik udført som offentlig service i fare. Afgørelsen træffer Jernbanenævnet efter anmodning fra transportministeren, Trafikstyrelsen, en berørt infrastrukturforvalter eller den jernbanevirksomhed, der opfylder kontrakten om trafik udført som offentlig service. Anmodningen skal indgives inden fire uger fra offentliggørelse af ansøgerens anmeldelse og senest en måned efter modtagelsen af underretningen om den planlagte passagertransport. Enheder, som har ret til at indgive anmodning om både prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt, kan gøre dette på én og samme tid.

Afgørelsen træffes på grundlag af en objektiv økonomisk analyse og efter forud fastlagte kriterier. Jernbanenævnet træffer en afgørelse senest 6 uger fra modtagelsen af alle relevante oplysninger, hvorefter retten til adgang til jernbaneinfrastruktur tildeles, ændres, tildeles på visse betingelser eller nægtes. Inden der træffes afgørelse, som vil føre til, at der nægtes adgang til jernbaneinfrastruktur, gives ansøgeren mulighed for at tilpasse planen, sådan at den ikke skaber økonomisk uligevægt i kontrakten om offentlig trafikbetjening. Jernbanenævnets afgørelse offentliggøres på hjemmesiden sammen med en begrundelse.

Kriterier: Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt

Prøvelse af afgørelse

Søgsmål til prøvelse af afgørelse truffet af Jernbanenævnet efter denne bekendtgørelse skal indbringes senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 8 i bekendtgørelse 1329/2015. Søgsmål har ikke opsættende virkning, medmindre retten træffer afgørelse herom.

 

Kriterier for afgørelse

Kriterier for afgørelse

Ved afgørelse om, hvorvidt udøvelsen af retten til at medtage passagerer på strækninger mellem afgangs- og bestemmelsesstedet, der er omfattet af en eller flere kontrakter om trafik udført som offentlig service, vil bringe den økonomiske ligevægt i en kontrakt om trafik udført som offentlig service i fare, tager Jernbanenævnet blandt andet hensyn til forud fastlagte kriterier.

Kriterierne vil fx være indvirkningen på rentabiliteten af ruter, der er omfattet af en kontrakt om offentlig tjeneste, herunder de deraf følgende indvirkninger på nettoomkostningerne for den kompetente offentlige myndighed, som tildelte kontrakten, passagerernes efterspørgsel, billetpriser, billetordninger, og for den forslåede nye rute antal stop på begge sider af grænsen og deres beliggenhed, samt køreplan og antal afgange.

Kriterierne for prøvning af økonomisk ligevægt findes i metodologien, som du finder i "Anmodningsskema og metodologi".

Anmeldelser af planlagte nye ruter

Jernbanenævnet offentliggør hurtigst muligt anmeldelser om planlagte nye passagerruter.

Fremtidige anmeldelser vil være at finde på denne side.
 

Anmeldelse af planlagt ny passagerrute

Jernbanevirksomheder, som ønsker at påbegynde en ny jernbanepassagerrute eller at foretage væsentlige ændringer af en eksisterende jernbanepassagerrute, skal indgive anmeldelse til Jernbanenævnet senest 18 måneder før køreplanstart.

Hent

Se vejledning

Formularen skal udfyldes til brug for Jernbanenævnets behandling af en anmeldelse af en planlagt ny passagerrute.

Se vejledning

Anmodningsskema og metodologi

Herunder finder du skema til brug for anmodning samt metodologien, der indeholder kriterierne for prøvning af økonomiske ligevægt.

Fremtidige anmeldelser vil være at finde på denne side.

Anmodning

Anmodning om prøvning af økonomisk ligevægt

Jernbanenævnet træffer efter anmodning fra Trafikstyrelsen, en berørt infrastrukturforvalter eller en berørt jernbanevirksomhed afgørelse om, hvorvidt en ny passagerrute skaber økonomisk uligevægt i kontrakter om offentlig service.

Hent

Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt

Udgivelsesdato 24/10/2019

Hent

Senest opdateret 24-11-2022