Baggrund

Jernbanenævnet blev etableret den 1. juli 2010 som markeds- og konkurrenceovervågningsorgan på jernbanemarkedet og varetager herunder tilsyns- og klagefunktioner på området.

Jernbanenævnet er et uafhængigt nævn som overvåger konkurrencesituationen på markedet for jernbanetransportydelser og varetager tilsyns- og klagefunktioner på jernbaneområdet i relation til tildeling af infrastruktur, opkrævning af afgifter samt passagerrettigheder.

Jernbanenævnet består af en formand, seks andre medlemmer samt et antal suppleanter. Jernbanenævnets medlemmer beskikkes for en periode på 4 år. Nævnets medlemmer har jernbanefaglig ekspertise, herunder jernbaneteknisk ekspertise, samfundsøkonomisk og juridisk ekspertise samt konkurrence- og forbrugerretlig ekspertise.

Jernbanenævnet er alene underlagt Jernbanenævnets formands instruktion, men har til huse i Trafikstyrelsens lokaler. 

Forretningsorden og finansiering

Jernbanenævnets arbejde bliver udført efter en forretningsorden, der er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Jernbanenævnets drift finansieres af de jernbanevirksomheder som nævnet fører tilsyn med og fremgår også af bevilling på finansloven.

Senest opdateret 10-11-2023