Baggrund

Senest opdateret 11-02-2022

Jernbanenævnet blev etableret den 1. juli 2010 som markeds- og konkurrenceovervågningsorgan på jernbanemarkedet og varetager herunder tilsyns- og klagefunktioner på området.

Jernbanenævnet er et uafhængigt nævn under Transportministeriet. Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markedet for jernbanetransportydelser og varetager tilsyns- og klagefunktioner på jernbaneområdet i relation til tildeling af infrastruktur, opkrævning af afgifter samt passagerrettigheder.

Jernbanenævnet består af en formand, seks andre medlemmer samt et antal suppleanter. Jernbanenævnets medlemmer beskikkes for en periode på 4 år. Nævnets medlemmer har jernbanefaglig ekspertise, herunder jernbaneteknisk ekspertise, samfundsøkonomisk ekspertise samt konkurrence- og forbrugerretlig ekspertise.

Jernbanenævnet sekretariatsbetjenes af Trafikstyrelsen, men medarbejdere vil ved behandling af sager for Jernbanenævnet alene være underlagt Jernbanenævnets formands instruktion.    

Forretningsorden og finansiering

Jernbanenævnets arbejde bliver udført efter en forretningsorden, der er udarbejdet i henhold til gældende lovgivning. Jernbanenævnets drift finansieres af de jernbanevirksomheder som nævnet fører tilsyn med og fremgår også af bevilling på finansloven.