Opgaver

Sidst opdateret 15/10/2019
Jernbanenævnet er konkurrence-, markedsovervågnings-, tilsyns- og klageorganet på jernbaneområdet.

I egenskab heraf overvåger Jernbanenævnet konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder.

 

Jernbanenævnet tager som led i sin virksomhed blandt andet sager op på eget initiativ, træffer afgørelser og beslutninger i klagesager, fører tilsyn og gennemfører revisioner mv.

 

Jernbanenævnets overordnede opgaver er fastsat ved lov om jernbane samt bekendtgørelse om Jernbanenævnet.

 

Jernbanenævnet er videre nationalt tilsynsorgan i henhold til blandt andet direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles jernbaneområde og regler til gennemførelse heraf.

 

Nævnet er også nationalt håndhævelsesorgan i henhold til forordning 1371/2007 (jernbanepassagerrettighedsforordningen).

 

Nævnet er endvidere klage- og tilsynsorgan i henhold til en række andre forordninger, herunder forordning 913/2010 (jernbanegodsforordningen) og er desuden ansvarlig for en række administrative funktioner forbundet med gældende lovgivning på jernbaneområdet.

 

Oplysningspligt 

Jernbanenævnet kan som led i sin forvaltning påbyde jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre virksomheder på jernbaneområdet at give oplysninger, som har betydning for nævnets virksomhed.Jernbanenævnet kan i denne forbindelse pålægge ugentlige tvangsbøder til den, der undlader at udlevere oplysninger til nævnet inden for den frist, som Jernbanenævnet har givet.

Uafhængighed

Jernbanenævnet er et uafhængigt nævn under Transport-, Bygnings- og Boligministeriet, og er organisatorisk uafhængigt af Transport-, bygnings- og boligministeren. Nævnet er alene undergivet instruktionsbeføjelse fra nævnsformanden.

 

Trafik-, Bygge- og boligstyrelsens medarbejdere er ved behandling af sager for nævnet alene underlagt nævnsformandens instruktion.

 

Nævnet er endvidere uafhængigt af enhver jernbanevirksomhed, infrastrukturforvalter og ansøger og ethvert afgiftsorgan, samt funktionelt uafhængigt af enhver kompetent myndighed, der tager sig af tildelingen af en kontrakt om offentlig tjeneste.

 

Samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Jernbanenævnet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen udveksler informationer og samarbejder for at forhindre en skadelig indvirkning på konkurrencen eller sikkerheden på jernbanemarkedet.             

 

I denne forbindelse giver nævnet senest den 30. april i forbindelse med nævnets årlige afgivelse af en årsberetning, anbefalinger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vedrørende emner, der kan påvirke konkurrencen på jernbanemarkedet.

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen giver på samme tid anbefalinger til Jernbanenævnet vedrørende emner, der kan påvirke sikkerheden.

 

Anbefalinger undersøges af modtageren af anbefalingerne. Hvis Jernbanenævnet eller Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen beslutter ikke at følge disse anbefalinger, skal afgørelsen herom følges af en begrundelse.

 

Aftale

Samarbejdsaftale mellem Jernbanenævnet og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Det nationale tilsynsorgan skal samarbejde tæt med den nationale sikkerhedsmyndighed og den licensudstedende myndighed inden for jernbaneområdet. Aftalen sammenfatter de krav, der stilles til Jernbanenævnets og styrelsens informationsudveksling.

Internationalt samarbejde

I henhold til gældende jernbanelovgivning samarbejder Jernbanenævnet med tilsvarende tilsynsorganer indenfor EU området omkring principper, praksis og beslutningstagning.

 

Som led i Jernbanenævnets internationale aktiviteter indgår nævnet blandet i et netværk af tilsvarende tilsynsorganer (IRG-Rail), EU-Kommissionens gruppe National Enforcement Bodies (NEB) og EU-Kommissionens European Network of Regulatory Bodies (ENRB).

Årsberetninger

Jernbanenævnet udgiver en gang årligt en beretning om nævnets virke. Nævnets årsberetninger er samlet i nævnets publikationsdatabase.

Lovgrundlag

Jernbanenævnets opgaver, organisation og sammensætning m.v. er fastlagt ved lov, som er samlet i nævnets lovstofdatabase.