Servicefaciliteter

Sidst opdateret 12/05/2021
Bekendtgørelse nr. 1047 af 2. september 2015 om modtagepligt på kombiterminaler (kombiterminalbekendtgørelsen) fastsætter regler for forvaltningen af kombiterminalerne i Høje Taastrup, Taulov og Padborg.
Kombiterminaler er terminaler, hvor standardiserede lastebærere (containere, løstrailere og veksellad, m.v.) skifter transportform mellem vej og jernbane. Bekendtgørelsen gælder ikke kombiterminaler på privatejede net, der udelukkende tjener til ejerens eget brug.

Adgangen til kombiterminaler og serviceydelser


Terminalforvalterne er forpligtede til at stille kombiterminalerne - herunder med tilhørende servicefaciliteter og ydelser - til rådighed for jernbanevirksomhederne og andre brugere af kombiterminalerne på lige og ikke diskriminerende vilkår.

Europa Kommissionen har desuden fremlagt udkast til en gennemførelsesforordning med supplerende bestemmelser for servicefaciliteter, som forventes at træde i kraft medio 2017.

Nærmere betingelser for adgang og anvendelse af kombiterminalerne - herunder takster for kombiterminalernes ydelser - findes i kombiterminalernes forretningsbetingelser, som skal offentliggøres - både på dansk og engelsk - på den pågældende terminalforvalters hjemmeside.

Enhver jernbanevirksomhed er berettiget til at opnå sporadgang til kombiterminalerne efter ansøgning til Banedanmark i forbindelse med den almindelige kapacitetsdeling til det øvrige jernbanenet.

Ansøgninger om ydelser fra kombiterminalerne indgives til terminaloperatøren og kan afslås af denne, hvis der findes anvendelige alternativer.

Andre end jernbanevirksomheder, som opfylder kravene i Kommissionens gennemførelsesforordning om krav til ansøgere af jernbaneinfrastrukturkapacitet, er også berettigede til på lige vilkår at ansøge om brug af kombiterminalernes servicefaciliteter og ydelser.

Takster for brug af kombiterminaler samt disses servicefaciliteter og ydelser


Taksterne for brug af kombiterminalerne skal fastsættes således, at enhver forskelsbehandling undgås. Taksterne må alene dække de fulde omkostninger, som kan henføres til den enkelte serviceydelse med tillæg af en rimelig fortjeneste.

Som dokumentation for takstfastsættelsen udarbejder terminaloperatøren bl.a. produktkalkuler, hvorved kombiterminalernes omkostninger fordeles på de enkelte serviceydelser.

Regnskab for kombiterminalen


I henhold til § 8, stk. 1 skal terminalforvalterne foretage regnskabsmæssig adskillelse mellem kombiterminalens regnskab og eventuelle øvrige aktiviteter. Der skal derfor udarbejdes et internt regnskab for hver kombiterminal. Yderligere skal terminalforvalter sørge for, at en statsautoriseret revisor for hvert regnskabsår afgiver en revisorerklæring om, hvorvidt førnævnte krav om adskillelse af regnskabet er overholdt, herunder at der ikke er tale om krydsubsidiering mellem kombiterminalvirksomheden og anden virksomhed.

Jernbanenævnet har den 27. september 2016 udstedt en vejledende udtalelse vedrørende de dokumentationskrav, som terminaloperatøren skal opfylde. I den forbindelse har nævnet bl.a. udtalt, at den oven for nævnte revisorerklæring skal afgives efter standarden ISRE 3000, jf. den del af bestemmelserne heri, som vedrører erklæringsopgaver med høj grad af sikkerhed.

 

Tilsyn og klageadgang


Efter kombiterminalbekendtgørelsens §§ 12 og 13 fungerer Jernbanenævnet som både tilsynsmyndighed og klageorgan i forhold til at sikre overholdelse af reglerne i bekendtgørelsen samt Europa-Parlamentet og Rådets  direktiv 2012/34/EU.

 

Kombiterminalens brugere har således mulighed for at rette henvendelse til Jernbanenævnet i tilfælde af uoverensstemmelser med terminaloperatøren vedrørende de nævnte regler.

 

Jernbanevirksomhedernes adgang til selv at håndtere togets almindelige funktioner på kombiterminalerne


I forbindelse med benyttelsen af en kombiterminal har jernbanevirksomhederne ret til i nødvendigt omfang selv at kunne håndtere togets almindelige funktioner inden for kombiterminalens område - herunder f.eks. rangering, rengøring og klargøring i tog, henstilling af tog i ledige perioder, m.v, jf. Jernbanenævnets vejledende udtalelse af den 21. februar 2014 taget stilling til, hvorvidt en jernbanevirksomhed havde ret til - med betaling af sædvanlig takst for adgang til skinnekapacitet på kombiterminalen - selvstændigt at foretage rangering på kombiterminalens område inden for tidsrum, hvor terminaloperatøren ikke måtte være til stede på kombiterminalen og kan tilbyde at foretage rangeringen mod sædvanlig takst.

Bekendtgørelse

BEK nr 1047 af 02/09/2015

Bekendtgørelse om modtagepligt på kombiterminaler

Gældende fra

10/09/2015

Bekendtgørelsen finder anvendelse på kombiterminaler. Reglerne i §§ 7-8 gælder dog kun kombiterminaler, der drives af eller ejes helt eller delvist af en jernbanevirksomhed.

Jernbanenævnets vejledende udtalelser

Se jernbanenævnets vejledende udtalelser i nævnets dokumentdatabase.