Markedsadgang

Sidst opdateret 30/11/2020
Markedsadgang er reguleret i bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastruktur. Læs mere om Jernbanenævnets rolle i forhold til anmeldelse af nye jernbaneruter og behandling af klager over Banedanmarks afgørelser om kanaltildeling

Jernbanevirksomheder, som ønsker adgang til jernbaneinfrastrukturen, skal indgive ansøgninger herom til Banedanmark efter bestemmelserne i bekendtgørelse om tildeling af jernbaneinfrastrukturkapacitet.


Bekendtgørelsen indeholder principper for Banedanmarks kanaltildeling, blandt andet i de situationer, hvor Banedanmark måtte modtage flere uforenelige ansøgninger. I de tilfælde stiller bekendtgørelsen krav om, at Banedanmark skal forsøge at samordne ansøgningerne. Endvidere indeholder bekendtgørelsen kriterier for Banedanmarks valg mellem ansøgere i situationer, hvor konflikten ikke har kunnet løses ved samordning.

Banedanmarks afgørelser om kanaltildeling kan påklages til Jernbanenævnet. 

Jernbanenævnets klagevejledning

Myndighederne har efterforvaltningsloven pligt til at give skriftlig vejledning om klageadgangen i forbindelse med afgørelser, som kan påklages til jernbanenævnet.

Under direktiv 2012/34/EU har markedet allerede været åbent for jernbanevirksomheder, som udfører godstransport, ligesom markedet har været åbent for jernbanevirksomheder, der ønskede at udføre international persontransport i medlemsstaterne.


Med den seneste ændring af førnævnte direktiv, jf. direktiv 2016/2370 er markedet også blevet åbnet for jernbanevirksomheder, der ønsker at udføre indenlandsk persontransport.


Som en undtagelse til udgangspunktet om åbning af markedet for persontransport gælder det dog, at markedsadgangen eventuelt vil kunne begrænses af hensyn til at beskytte eksisterende ordninger, hvorunder jernbanevirksomheder udfører offentlig
servicetransport (PSO-kontrakter).


Jernbanevirksomheder, som ønsker at etablere nye ruter med persontransport – eller som måtte ønske at foretage væsentlige ændringer af allerede eksisterende ruter –
skal


  • Senest 18 måneder før overgangen til den pågældende nye køreplan, indgive anmeldelse til Jernbanenævnet


Anmeldelsesformularen findes nederst på denne side. Af formularen fremgår det, hvilke oplysninger der skal indgives i forbindelse med anmeldelsen.


Det er vigtigt, at jernbanevirksomhederne efterlever anmeldelseskravet, idet


  • Manglende iagttagelse blandt andet vil indebære, at den pågældende jernbanevirksomhed, senere risikerer at modtage krav om ophør eller begrænsninger af persontransporten på den nye rute.


Efter modtagelse af en anmeldelse om en ny rute, foretager Jernbanenævnet underretning af de parter, som har mulighed for at anmode os om at foretage prøvelse af, hvorvidt hensynet til at beskytte den økonomiske ligevægt i en eksisterende PSO-kontrakt måtte nødvendiggøre, at der eventuelt sker begrænsning af mulighederne for at påbegynde den nye rute.


Formularen til brug for indgivelse af anmodning om prøvelse af spørgsmålet om økonomisk ligevægt, findes nederst på siden. Af formularen fremgår det, hvilke oplysninger der skal indgives i forbindelse med anmodningen.


Nærmere regler om proceduren og kriterierne for afgørelser om økonomisk ligevægt fremgår af gennemførelsesforordning (EU) 2018/1795 af 20. november 2018. 


I medfør af artikel 14 i gennemførelsesforordningen har vi her på hjemmesiden offentliggjort en metodologi for prøvning af økonomisk ligevægt.