Jernbanenævnet som administrativ klageinstans

Sidst opdateret 07/10/2019
Jernbanenævnet varetager klagefunktioner på jernbaneområdet jf. jernbanelovens § 103, stk. 1.

Jernbanenævnets beføjelser

Sidst opdateret 15/10/2019
Nævnet er uafhængigt og er ikke undergivet instruktionsbeføjelse fra transport- og boligministeren, jf. jernbanelovens § 103, stk. 2, 1. pkt.

Nævnet er endvidere uafhængigt af enhver jernbanevirksomhed, infrastrukturforvalter, ansøger og ethvert afgiftsorgan, samt funktionelt uafhængigt af enhver kompetent myndighed, der tager sig af tildelingen af en kontrakt om offentlig tjeneste, jf. jernbanelovens § 103, stk. 2, 2. pkt.

 

Behandling af persondata

Du skal være opmærksom på, at Databeskyttelsesforordningen kræver, at du ved at klage til Jernbanenævnet giver et udtrykkeligt samtykke til, at sekretariatet, nævnetog trafikvirksomheden modtager, behandler og opbevarer de oplysninger, som du giver til sagen.

 

Vi behandler de personoplysninger, du giver os, i overensstemmelse med reglerne i Databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven og den øvrige lovgivning. Vi behandler kun personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt som et led i udøvelsen af vores virksomhed.

 

Afgørelseskompetence

Jernbanenævnet kan kun træffe afgørelser i sin egenskab af administrativ klageinstans i det omfang, der foreligger særlig lovhjemmel hertil.

 

Nævnet behandler blandt andet klager over afgørelser og beslutninger, der er truffet i medfør af jernbanelovens §§ 4-8, §§ 17-18 og § 21 og regler fastsat i medfør heraf, eller når der i henhold til lov er fastsat regler om klageadgang til Jernbanenævnet.

 

Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter i øvrigt regler om, at afgørelser og beslutninger kan påklages til Jernbanenævnet, jf. jernbaneloven § 113, stk. 4.

 

I overensstemmelse med denne bestemmelse fremgår af flere bekendtgørelser, at en række forskellige myndighedsafgørelser på jernbaneområdet kan påklages til Jernbanenævnet.

 

Ligeledes kan en række beslutninger truffet af eksempelvis private servicefacilitetsforvaltere påklages til Jernbanenævnet.

 

Retsgrundlaget for Jernbanenævnets afgørelser er jernbanelovens regler og bekendtgørelser, der er udstedt i medfør af loven, samt den relevante EU-retlige regulering, som de danske regler på jernbaneområdet i vidt omfang berøres af.

 

I det omfang den særlige regulering på jernbaneområdet ikke fastsætter andet, træffes Jernbanenævnets afgørelser i øvrigt efter de i dansk ret gældende almindelige forvaltningsretlige regler og retsgrundsætninger.Afgørelser og beslutninger, der kan påklages til Jernbanenævnet, kan ikke først påklages til anden administrativ myndighed.

 

Afgørelser og beslutninger truffet af Jernbanenævnet kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

 

Søgsmål til prøvelse af Jernbanenævnets afgørelser, skal indbringes for domstolene, senest 8 uger efter at afgørelsen eller beslutningen er kommet frem til klageren. Finder indbringelse for domstolene ikke sted inden for fristen, er den pågældende afgørelse eller beslutning endelig.

 

Nævnet kan påbyde jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre virksomheder på jernbaneområdet at give de oplysninger, som har betydning for Jernbanenævnets virksomhed jf. jernbanelovens § 105.

 

Jernbanenævnet kan desuden pålægge ugentlige tvangsbøder til den, der undlader at udlevere oplysninger inden for den frist, som nævnet har givet, eller undlader at efterkomme en afgørelse truffet af Jernbanenævnet som led i dets udførelse af de klage- og tilsynsfunktioner som nævnet varetager,jf. Jernbanelovens § 107, stk. 1, nr. 1 og 2.

Lov

LOV nr 686 af 27/05/2015

Jernbaneloven

Gældende fra

15/06/2015

Lovens formål er at fastlægge rammerne for skinnebåren trafik, herunder at sikre, at jernbanetransport tilrettelægges og gennemføres under hensyn til sikkerhed, fremkommelighed og god samfundsøkonomi.

Nævnets afgørelser

Jernbanenævnet har samlet sine afgørelser, beslutninger mv. i en publikationsdatabase.

Klagevejledning

Sidst opdateret 15/10/2019
Klageberettigede kan finde vejledning til klage i Jernbanenævnets klagevejledning.
Vejledning

Jernbanenævnets klagevejledning

Myndighederne har efterforvaltningsloven pligttil at give skriftlig vejledning om klageadgangen i forbindelse med afgørelser, som kan påklages til jernbanenævnet.

Klagebehandling

Sidst opdateret 15/10/2019
Jernbanenævnet træffer afgørelser i klagesager indenfor jernbaneområdet.

Jernbanenævnet træffer afgørelser i klagesager vedrørende blandt andet:

 

  • Klager over afgørelser og beslutninger, der er truffet i medfør af jernbanelovens §§ 4-8, §§ 17-18 og § 21 og regler fastsat i medfør heraf, eller når der i henhold til lov er fastsat regler om klageadgang til Jernbanenævnet
  • Klager vedrørende adgang til servicefaciliteter og jernbanerelaterede serviceydelser
  • Klager vedrørende de dele af jernbanepassagerrettighedsforordningen (forordning 1371/2007), der falder udenfor Ankenævnet for Bus, Tog og Metros afgørelseskompetence
  • Klager vedrørende art. 5, stk. 6 i PSO-forordningen (forordning 1370/2007)
  • Klager vedrørende godskorridorforordningen (forordning 913/2010)


Jernbanenævnet behandler ikke klager vedrørende civilretslige tvister i tilknytning til jernbanepassagerrettighedsforordningen. Disse klager skal rettes til Ankenævnet for Bus, Tog og Metro.