Jernbanenævnet som tilsynsmyndighed

Sidst opdateret 30/11/2020
Jernbanenævnet varetager tilsynsfunktioner på jernbaneområdet jf. jernbanelovens § 103, stk. 1.

Jernbanenævnet overvåger konkurrencesituationen på markederne for jernbanetransportydelser, herunder markedet for jernbanegodstransport, med henblik på at undgå en uhensigtsmæssig udvikling på disse markeder jf. jernbanelovens § 103, stk. 3.

 

Jernbanenævnet fører herunder tilsyn med overholdelsen af direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles jernbaneområde samt reglerne til gennemførelse heraf.

 

Nævnet er ligeledes tilsynsmyndighed i henhold til forordning nr. 1371/2007 (jerbanepassagerrettighedsforordningen) og fører tilsyn med en række andre forordninger, herunder forordning 913/2010 (jernbanegodsforordningen), Kommissionens gennemførelsesforordning 869/2014 (om nye jernbanepassagerruter), Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/909 (om beregning af omkostninger), Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/171 (om udstedelse af licenser) samt Kommissionens gennemførelsesforordning 2015/10 (om krav til ansøgere om jernbaneinfrastrukturkapacitet).

 

Nævnet kan som led i sin virksomhed påbyde jernbanevirksomheder, infrastrukturforvaltere og andre virksomheder på jernbaneområdet at give de oplysninger, som har betydning for Jernbanenævnets virksomhed,jf. jernbanelovens § 105.

 

I denne forbindelse kan nævnet pålægge ugentlige tvangsbøder til den, der undlader at udlevere oplysninger som anmodet om af nævnet inden for den frist, som Jernbanenævnet har givet, jf. jernbanelovens § 107, stk. 1, nr. 1.

 

Tilsynsforpligtelsen indebærer, at Jernbanenævnet kan afgive en vejledende udtalelse, der indeholder nævnets retsopfattelse, og samtidig foreholde den forpligtede (f.eks. infrastrukturforvalteren), hvad denne efter Jernbanenævnets opfattelse på grundlag af gældende ret har pligt til at gøre.

 

Revisioner

Jernbanenævnet kan gennemføre revisioner eller iværksætte eksterne revisioner hos infrastrukturforvaltere, forvaltere af servicefaciliteter og jernbanevirksomheder for at kontrollere, om reglerne om adskillelse af regnskaber i direktiv 2012/34/EU om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde, er overholdt.

 

Jernbanenævnet skal desuden gennemføre revisioner eller iværksætte eksterne revisioner i forhold til jernbanevirksomheder med kontrakt om offentlig tjeneste, som ikke er tildelt efter udbud.

Lovgrundlag

Jernbanenævnets opgaver, organisation og sammensætning m.v. er fastlagt ved lov, som er samlet i nævnets lovstofdatabase.

Afgørelser, beretninger mv.

I årsberetningerne er tilsyn for de forgående år beskrevet. Årsberetningerne findes i nævnets publikationsdatabase.