Adgang til personbefordring

Sidst opdateret 03/03/2021
En jernbanevirksomhed, der ønsker at drive en ny passagerrute, skal meddele sin hensigt til Jernbanenævnet.

Økonomisk ligevægt

Sidst opdateret 12/04/2021

Om adgang til personbefordring

Jernbanevirksomheder, der er i besiddelse af en EU-licens, herunder en forsikring og et sikkerhedscertifikat, har ret til adgang til statens jernbaneinfrastruktur samt infrastruktur ejet af A/S Storebæltsforbindelsen og A/S Øresundsforbindelsen med henblik på at udføre passagertransport, jf. gennemførelsesforordning nr. 869/2014, bekendtgørelse nr. 1329/2015 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1443/2018 og Direktiv 2012/34/EU art. 10 og 11.

 

En jernbanevirksomhed der ønsker at drive en ny passagerrute skal, inden der anmodes om infrastrukturkapacitet hos infrastrukturforvalteren, meddele sin hensigt til Jernbanenævnet. Dette gøres ved at udfylde standardformularen til anmeldelse af en planlagt ny passagerrute.

 

Nævnet offentliggør på sit websted hurtigst muligt ansøgerens anmeldelse, bortset fra eventuelle kommercielt følsomme oplysninger, og underretter transportministeren, Trafikstyrelsen og berørte infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder om anmeldelsen.

 

Økonomisk ligevægt

Retten til at medtage passagerer kan begrænses af Jernbanenævnet på de strækninger mellem afgangs- og bestemmelsesstedet, der er omfattet af en eller flere kontrakter om trafik udført som offentlig service, hvis udøvelsen af retten vil bringe den økonomiske ligevægt i en kontrakt om trafik udført som offentlig service i fare. Afgørelsen træffer Jernbanenævnet efter anmodning fra transportministeren, Trafikstyrelsen, en berørt infrastrukturforvalter eller den jernbanevirksomhed, der opfylder kontrakten om trafik udført som offentlig service. Anmodningen skal indgives inden fire uger fra offentliggørelse af ansøgerens anmeldelse og senest en måned efter modtagelsen af underretningen om den planlagte passagertransport. Enheder, som har ret til at indgive anmodning om både prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt, kan gøre dette på én og samme tid.

 

 

Afgørelsen træffes på grundlag af en objektiv økonomisk analyse og efter forud fastlagte kriterier. Jernbanenævnet træffer en afgørelse senest 6 uger fra modtagelsen af alle relevante oplysninger, hvorefter retten til adgang til jernbaneinfrastruktur tildeles, ændres, tildeles på visse betingelser eller nægtes. Inden der træffes afgørelse, som vil føre til, at der nægtes adgang til jernbaneinfrastruktur, gives ansøgeren mulighed for at tilpasse planen, sådan at den ikke skaber økonomisk uligevægt i kontrakten om offentlig trafikbetjening. Jernbanenævnets afgørelse offentliggøres på hjemmesiden sammen med en begrundelse.

 

Kriterier: Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt

Prøvelse af afgørelse

Søgsmål til prøvelse af afgørelse truffet af Jernbanenævnet efter denne bekendtgørelse skal indbringes senest 8 uger efter, at afgørelsen er meddelt, jf. § 8 i bekendtgørelse 1329/2015. Søgsmål har ikke opsættende virkning, medmindre retten træffer afgørelse herom.

International passagertransport

Sidst opdateret 09/03/2021

International passagertransport

Ved international passagertransport forstås passagertransport, hvor et tog mindst én gang krydser en grænse til et EU-land og hvor hovedformålet er passagerbefordring mellem stationer i forskellige EU-lande. Togstammer kan kobles sammen og/eller adskilles, og de forskellige sektioner kan have forskelligt afgangs- og bestemmelsessted, når blot alle togvognene krydser mindst én grænse.

Indførelsen af nye frit tilgængelige internationale passagerruter med stop undervejs bør dog ikke bruges til at åbne markedet for indenlandsk passagertransport, men bør udelukkende fokusere på stop, der støtter den internationale rute.

Bedømmelse af hovedformål

Sidst opdateret 09/03/2021

Bedømmelse af hovedformål

Jernbanenævnet træffer efter anmodning fra transportministeren og Trafikstyrelsen en berørt infrastrukturforvalter eller en berørt jernbanevirksomhed afgørelse om, hvorvidt hovedformålet med en ansøgning er personbefordring mellem en station i Danmark og en station i et andet EU-land. Anmodningen skal indgives inden fire uger fra offentliggørelse af ansøgerens anmeldelse. Enheder, som har ret til at indgive anmodning om både prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt, kan gøre dette på én og samme tid.

Ved afgørelse af om hovedformålet ved den ansøgte rute er internationale passagertransport, tager Jernbanenævnet blandt andet hensyn til kriterier som omsætningsandel samt størrelse, beregnet på grundlag af mængden af indenrigspassagerer eller international passagertransport, samt rutens længde.

Kriterierne for prøvning af hovedformål findes i metodologien.

Kriterier for afgørelse

Sidst opdateret 09/03/2021

Kriterier for afgørelse

Ved afgørelse om, hvorvidt udøvelsen af retten til at medtage passagerer på strækninger mellem afgangs- og bestemmelsesstedet, der er omfattet af en eller flere kontrakter om trafik udført som offentlig service, vil bringe den økonomiske ligevægt i en kontrakt om trafik udført som offentlig service i fare, tager Jernbanenævnet blandt andet hensyn til forud fastlagte kriterier.

Kriterierne vil fx være indvirkningen på rentabiliteten af ruter, der er omfattet af en kontrakt om offentlig tjeneste, herunder de deraf følgende indvirkninger på nettoomkostningerne for den kompetente offentlige myndighed, som tildelte kontrakten, passagerernes efterspørgsel, billetpriser, billetordninger, og for den forslåede nye rute antal stop på begge sider af grænsen og deres beliggenhed, samt køreplan og antal afgange.

Kriterierne for prøvning af økonomisk ligevægt findes i metodologien, som du finder i "Anmodningsskema og metodologi".

Anmeldelser af internationale ruter

Sidst opdateret 15/10/2019
Jernbanenævnet offentliggør hurtigst muligt anmeldelser om planlagte nye internationale passagerruter.
Fremtidige anmeldelser vil være at finde på denne side.

Anmodningsskema og metodologi

Sidst opdateret 14/04/2021
Herunder finder du skema til brug for anmodning samt metodologien, der indeholder kriterierne for prøvning af økonomiske ligevægt.
Anmodning

Anmodning om prøvning af økonomisk ligevægt

Jernbanenævnet træffer efter anmodning fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen, en berørt infrastrukturforvalter eller en berørt jernbanevirksomhed afgørelse om, hvorvidt en ny passagerrute skaber økonomisk uligevægt i kontrakter om offentlig service.
Vejledning
Metodologi for prøvning af hovedformål og økonomisk ligevægt